Obchodní podmínky

1. MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 30 DNŮ BEZ UDÁNÍ DŮVODU -  zboží nesmí být poškozené,poničené. 

VÝMĚNA ZBOŽÍ AŽ 60 DNŮ -  ZBOŽÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENÉ ,poničené. 

PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ NÁS KONTAKTUJTE  NA EMAIL   :  info@csshop.cz

2. Obchodni podminkyI. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je Pavel Stejskal Mšenská 40 Jablonec nad Nisou ičo. 72696869 Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem (maloobchodní prodej) výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, zák.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 1. Objednávku na zboží zadává kupující prostřednictvím elektronické objednávky na http://eshop.crystalspiral.eu dle nabídky prodávajícího (skleněné výrobky,křišťálové výrobky ze skla ,ale také vyrobky z přírodního křišťálu , výrobky z pravého přírodního křišťálu jsou označeny v popisu  , že se jedná o pravý přírodní křišťál). Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů kupujícím, které jsou označeny prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a považuje je pro sebe za závazné.2. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu II.1. těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.III. Dodací a dopravní podmínkyProdávající se zavazuje při dodání zakoupeného zboží vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu. Zboží skladem prodávající expeduje do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Zboží, které není skladem, bude expedováno v souladu s údaji o dodání zboží, uvedenými v kupní smlouvě. Zboží se doručuje prostřednictvím České pošty, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny, tj. při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci. Zboží je baleno tak, abybylo chráněno proti poškození. Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu. Náklady na dodání zboží, tj. poštovné je účtováno kupujícímu ve výši Kč 129,- na území České republiky, poštovné pro dodávky mimo území České republiky je účtováno ve výši dle sazebníku České pošty, s.p. pro obchodní balík resp.obchodní balík s dobírkou pro příslušný stát. Poštovné není účtováno při objednání zboží v celkové hodnotě nad 1.234,- Kč. Balné prodávající neúčtuje.IV. Platební podmínkyNa dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce).V. Záruka a reklamaceNa prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp.odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp. Odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vtahy řídící se Občanským zákoníkem. Postup při uplatnění reklamace upravuje čl. VII. Reklamační řád.VI. Odstoupení od kupní smlouvyV souladu s § 53 zákona č. 40/1964 má kupující spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona/podnikatele) právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů od doručení zboží a zboží může vrátit bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním. Zboží lze vrátit zasláním na adresu: FENG SHUI KRYSTAL , Ste jskal ,Mšenská 40,46604 Jablonec nad Nisou. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené nebo zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu). Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 30 dnů ode dne převzetí zboží. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.VII. Reklamační řádObecné ustanovení Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákonik, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a zák. č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění, je-li kupujícím podnikatel, v souladu s ustanovením zák. č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebené zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku. Reklamaci lze uplatnit doručením zboží na adresu DWDBOHEMIA, Mšenská 40, 466 04 Jablonec nad Nisou. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.VIII. Ochrana osobních údajůProdávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.IX. Závěrečná ustanoveníTyto obchodní podmínky jsou platné od 12.04.2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Vypracování v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb.

DŮLEŽITÉ :  naše výrobky  uchovávejte , mimo dosah  dětí, možnost rozbití - polknutí menších částic . 

GDPR -Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní shrnutí

Společnost PAVEL STEJSKAL FENG SHUI KRYSTAL provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služeb, na základě které jsou Vám poskytovány zejména tyto služby: prodej výrobků (eshop  :eshop.crystalspiral.eu). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Pavel Stejskal, se sídlem  , Mšenská 40 , 46604 Jablonec nad Nisou  IČ: 72696869,  ŽL. vydán Městký úřad Jablonec nad Nisou (dále jen „správce“).

1.2.Kontaktní údaje správce jsou následující: Pavel Stejskal ,Mšenská 40 ,46604 Jablonec nad Nisou , ( info@csshop.cz )

1.3.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.4.Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

1.4.1.splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

1.4.2.splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.5.Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

1.6.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.7.Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.8.Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující v souladu s pokyny správce technické či organizační činnosti pro správce (včetně technických auditů), osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce daňové a účetní služby (zpracovatelé osobních údajů), osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce auditorské služby, a ČESKÁ POŠTA .

1.9.Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

1.10.Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1.11.Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

1.12.Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

1.13.Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Vemte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
-vzít souhlas kdykoliv zpět
-požadovat po nás jaké osobní údaje zpracováváme
-vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
-požadovat po nás výmaz těchto údajů
-v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

info@csshop.cz

 

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 523 e-shop systém banan.cz